รายชื่อคณะกรรมการสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย

ชุดปี 2554 - 2556

นายรามินเดอร์ซิงห์ สัจญาณศรีสกุล นายกสมาคมฯ
นายชาญณรงค์ สัจจเทพ อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
นายชรินทร์ สมรพิทักษ์กุล อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
นายสุขเดวซิงห์ จวาลา กรรมการ
นายณรงค์ ปิยะสัจจะเดช กรรมการ
นายพิชิต ขันธ์ปุระสกุล กรรมการ
นายศุภคุณ เศรษฐี กรรมการ
นายเปรมธนา ศรีกาลรา กรรมการ
นายประเสริฐ ศรีคุรุวาฬ กรรมการและประธานที่ปรึกษาสมาคม
นายอำนาจ มังคละโสภณ กรรมการและนายทะเบียน
นายชัชวัสส์ เศรษฐี กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
นายพิชิต เศรษฐพันธุ์พณิช กรรมการและเหรัญญิก
นายสัญชัย จิรังกูร กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นายอิน นฤหล้า กรรมการและเลขานุการ
นายประวิน ชวาลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และปฏิคม